Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin

REGULAMIN

sklepu internetowego t-sonline.pl

 

 • 1.  Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem: www.instashirt.pl
 2. Sklep jest prowadzony przez OPTIMPRO Sp. z o.o., ul. Gołaśka 29/37, 30-619 Kraków, NIP: 6793137210, REGON: 365909035

 

 • 2.  Definicje

 

Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają:

 

1) Regulamin – niniejszy regulamin;

2) Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.instashirt.pl;

3) Sprzedający – OPTIMPRO Sp. z o.o., ul. Gołaśka 29/37, 30-619 Kraków, NIP: 6793137210, REGON: 365909035

4) Zamawiający – osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli składa/złożyła w Sklepie zamówienie na Towary;

5) Towar – towary oferowane przez Sprzedającego w Sklepie;

6) Cena – wyrażona w złotych polskich cena Towaru brutto (zawierająca podatek VAT), umieszczona na stronie www Sklepu obok informacji o Towarze, nie zawierająca kosztów dostarczenia Towaru;

7) Kurier – wskazana na stronie www Sklepu firma kurierska współpracująca ze Sprzedającym, dostarczająca Zamówienie na adres wskazany przez Zamawiającego;

8) Opłata za dostarczenie Zamówienia – opłata za dostarczenie Zamówienia do Zamawiającego. Opłata ta uwidoczniona jest na stronie www Sklepu w procesie składania zamówienia na Towar;

9) Zamówienie – Towar każdorazowo zamówiony przez Zamawiającego w Sklepie;

10) Konsument – Zamawiający, będący osobą fizyczną dokonującą zakupu w Sklepie, niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

 • 3.  Warunki korzystania ze Sklepu

 

 1. Warunkiem korzystania ze Sklepu jest dysponowanie przez Zamawiającego następującym wyposażeniem:
 2. a) komputerem PC lub innym przenośnym urządzeniem z dostępem do Internetu (np. smartfon, tablet);
 3. b) szerokopasmowym łączem internetowym;
 4. c) przeglądarką internetową;
 5. d) zainstalowaną wtyczką Macromedia Flashplayer oraz włączoną obsługą języka Javascript, ramek i stylów CSS;
 6. e) aktywnym kontem e-mail.
 7. Składanie zamówień na Towar możliwe jest po dokonaniu rejestracji Zamawiającego na stronie www Sklepu w drodze prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie www Sklepu, a następnie korzystania z utworzonego w wyniku rejestracji indywidualnego konta, dla którego podany adres e-mail stanowić będzie login, a hasło wybrane zostanie przez Zamawiającego; login i hasło mają charakter poufny.
 8. Przyjęcie zmówienia jest każdorazowo potwierdzane przez Sprzedającego w formie wiadomości przesłanej na adres e-mail wskazany przy składaniu zamówienia lub dokonaniu rejestracji.
 9. Rejestracja i składanie zamówień w Sklepie możliwe jest 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.
 10. Zamawiający wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedającego udostępnionych mu danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celu realizacji zawartych umów sprzedaży Towarów. Zamawiającemu przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia. Administratorem danych osobowych osób dokonujących zakupów w Sklepie jest Sprzedający.
 11. Zamawiający może wyrazić zgodę na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych Zamawiającego w celach marketingowych i handlowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Sprzedającego, w formie wiadomości e-mail lub sms, a także w postaci pisemnej, informacji o charakterze handlowym lub reklamowym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
 12. W zakresie ochrony udostępnionych przez Zamawiających danych osobowych, Sprzedający spełnia wymagania określone przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024).
 13. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Towar bez wad.
 14. Na Towary oferowane w Sklepie przez Sprzedającego nie jest udzielana gwarancja. Sprzedający nie oferuje usług posprzedażnych w odniesieniu do Towarów.
 15. Umowy pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającym zawierane są w języku polskim i podlegają prawu polskiemu.

 

 • 4.  Zamówienia  

 

 1. Zamawiający zamawia w Sklepie Towary, przy czym Towary obejmują podstawową ofertę handlową Sprzedającego.
 2. Rozpoczęcie realizacji Zamówień płatnych za pobraniem następuje z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, natomiast Zamówień płatnych poprzez przedpłatę, z chwilą potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedającego.
 3. Ceny w Sklepie są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

 

 • 5.  Dostawa

 

 1. Zamówienie będzie dostarczane, według wyboru Zamawiającego:
 2. przesyłką kurierską na adres podany przez Zamawiającego, wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT;
 3. za pośrednictwem paczkomatu InPost;
 4. poprzez odbiór osobisty po adresem ul. Kapelanka 12/1.03, 30-347 Kraków.
 5. Opłata za dostarczenie Zamówienia jest wskazywana w procesie składania zamówienia
  i jest ponoszona w całości przez Zamawiającego.
 • 6.  Płatności

 

Płatność za Zamówienie, może nastąpić w jeden z następujących sposobów, stosownie do wyboru Zamawiającego:

 1. płatność dokonywana w momencie składania zamówienia (przedpłata), za pośrednictwem operatora PayU przy wykorzystaniu przelewu bankowego lub karty płatniczej VISA lub MASTERCARD;
 2. płatność dokonywana w momencie składania zamówienia (przedpłata), za pośrednictwem operatora PayPal przy wykorzystaniu przelewu bankowego lub karty płatniczej VISA lub MASTERCARD;
 3. płatność przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego (przedpłata);
 4. płatność dokonywana przy odbiorze Zamówienia (dostawa za pobraniem), do rąk przedstawiciela Kuriera;
 5. płatność dokonywana przy odbiorze Zamówienia odbieranego osobiście pod adresem wskazanym w §5 ust. 1 lit. c.

 

 

 

 

 • 7.  Odstąpienie od umowy

 

 1. Zamawiającemu będącemu Konsumentem, przysługuje prawo odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, w terminie 14 dni od daty otrzymania ostatniego Towaru lub daty, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Zamawiającego weszła w posiadanie ostatniego Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie może zostać wysłane w dowolnej formie, np. pismem, faksem lub pocztą elektroniczną.
 2. Zamawiający może skorzystać z formularza odstąpienia od umowy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu, jednak skorzystanie z tego wzoru nie jest obowiązkowe, wystarczy że Zamawiający powiadomi Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy
  w drodze jednoznacznego oświadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Zamawiającemu wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Zamawiającego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o odstąpieniu od umowy przez Zamawiającego. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Zamawiającego w pierwotnej transakcji, chyba że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W przypadku płatności za pobraniem Zamawiający zobowiązany jest do podania Sprzedającemu numeru konta bankowego, na które ma być dokonany zwrot. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Sprzedającemu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.
 4. Zamawiający jest zobowiązany do zwrotu Towaru niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Zamawiający poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany jeżeli Zamawiający odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
 5. Zamawiający nie ponosi dodatkowych opłat związanych ze zwrotem, z zastrzeżeniem, że Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru.
 6. Zamawiający ponosi odpowiedzialność tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż to było konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 7. Prawo odstąpienia nie przysługuje Zamawiającemu w odniesieniu do Towarów wykonanych na indywidualne zamówienie, opatrzonych grafiką dostarczoną przez Zamawiającego.

 

 

 • 8.  Reklamacje

 

 1. Reklamacje związane z realizacją zamówień złożonych w Sklepie powinny być składane e-mailowo – na adres: sklep@instashirt.pl, lub pisemnie na adres Sprzedającego:

 

OPTIMPRO Sp. z o.o.

 1. ul. Gołaśka 29/37, 30-619 Kraków

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania, włączając w to powiadomienie Zamawiającego o wyniku postępowania reklamacyjnego.
 2. Sprzedający powiadomi Zamawiającego o wyniku postępowania reklamacyjnego za pośrednictwem wiadomości e-mailowej lub pisemnie (w zależności od formy złożenia reklamacji).

 

 • 9. Rękojmia

 

1.Sprzedający jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego, jeżeli Towar wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), przy czym wadą fizyczną jest niezgodność dostarczonych produktów z umową. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Zamawiającemu. W przypadku, gdy Zamawiający jest Konsumentem, jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

 1. Wada fizyczna polega na niezgodności Towaru z umową. W szczególności Towar jest niezgodny z umową, jeżeli:

1)   nie ma właściwości, które powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

2)   nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Zamawiającego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;

3)   nie nadaje się do celu, o którym Zamawiający poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego przeznaczenia;

4)   został wydany Zamawiającemu w stanie niezupełnym

 

Wada prawna występuje w przypadku gdy Towar stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

 

 1. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.
 2. Jeżeli Zamawiającym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.
 3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.
 4. Zamawiający nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 5. Jeżeli Towar ma wadę, Zamawiający może żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady.
 6. Sprzedający jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.
 7. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Zamawiającym jest przedsiębiorca, Sprzedający może odmówić wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Towaru.
 8. Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć Towar wadliwy Sprzedającemu.
 9. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Zamawiającego Towar wadliwy w razie wymiany Towaru na wolny od wad lub odstąpienia od umowy.
 10. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem zażądał wymiany Towaru lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

 

 • 10. Postanowienia końcowe

 

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem www.instashirt.pl, w formie umożliwiającej jego pobranie i utrwalenie.
 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie będą dotyczyć zamówień już złożonych, jak również nie będą w jakikolwiek sposób naruszać praw nabytych Zamawiających. Zmiany będą każdorazowo komunikowane poprzez zamieszczenie na stronie www Sklepu oraz przesłanie nowej wersji zarejestrowanym Zamawiającym na co najmniej 14 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiana może być dokonana w związku ze zmianą oferty Sprzedającego, zmianą zasad dokonywania zakupów w Sklepie lub celem dostosowania postanowień Regulaminu do obowiązujących przepisów prawa.
 3. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedającym jest możliwy za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www Sklepu lub za pośrednictwem adresu mailowego: sklep@instashirt.pl Sprzedający nie pobiera żadnych opłat z tytułu komunikowania się z nim przy użyciu środków porozumiewania na odległość.
 4. Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Krakowie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów znajdują się pod adresem www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl